Voorwaarden aanvraag LOTUSslachtoffer.

Inzet LOTUSslachtoffer:
Leden en aspirant leden kunnen geen dwang worden opgelegd. Zij spelen conform het reglement van het Oranje Kruis. De instructeur LOTUS of een door hem aangewezen persoon behoudt zich het recht voor een LOTUSslachtoffer terug te trekken voor of tijdens het spel. Het is niet toegestaan om bij een LOTUSslachtoffer de slagader in de hals te voelen. Tevens is het niet toegestaan de buikstoot(voorheen de handgreep van Heimlich) volledig uit te voeren en het LOTUSslachtoffer een hyperventilatie te laten uitbeelden.

No Play:
De aanvrager dient van te voren de lesgroep in te lichten over het codewoord NO PLAY. Wanneer tijdens een inzet een LOTUSslachtoffer werkelijk onwel wordt zal de LOTUSslachtoffer gebruik maken van: NO PLAY. Bij een 'no-play' dient het spel en daarmee ook het trainingsdeel, waarbij het desbetreffende slachtoffer is betrokken, te worden stop gezet en dient direct contact te worden opgenomen met professionele hulpverlening.

Aanvragen  en annuleren van een LOTUSslachtoffer:
Omdat onze medewerking steeds vaker gevraagd wordt en we iedereen tevreden willen stellen, verzoeken wij u met de volgende spelregels rekening te houden: De aanvragen dienen uiterlijk 4 weken tevoren ingediend te worden bij de coördinator. De aanvragen worden dan automatisch gehonoreerd. Indien we op de gewenste datum niet beschikbaar zijn dan wordt z.s.m. onze annulering telefonisch medegedeeld. Bij twijfel kunt u telefonisch contact opnemen met de coördinator eventueel kunt u een bericht inspreken op het antwoordapparaat waarna u terug gebeld wordt. Geen aanvragen voor een LOTUSslachtoffer te plannen op woensdag avonden in de even weken, aangezien deze avonden staan ingepland als eigen oefenavonden van de LOTUSkring. Oefenavonden bij voorkeur niet vroeger te laten beginnen dan 19.30 uur. Een LOTUSslachtoffer dient ongeveer een halfuur van te voren aanwezig te zijn en daarbij komt nog de reistijd die voor sommige leden 1/1,5 uur kan zijn.

Onkostenvergoeding:
Zie 
Tarievenblad Verenigingen/Donateurs

Betalingen:
Nota's van de LOTUS Studiekring nr. 19 Noord- en Midden Zeeland dienen binnen 3 weken na ontvangst te zijn overgemaakt op ons bankrekeningnummer NL40INGB0000243061 met vermelding van het factuurnummer.

Figuranten:
De aanvrager dient zelf voor figuranten te zorgen. Als figuranten worden ingezet is het raadzaam dat zij in het bezit zijn van een geldig EH-diploma. Zij kunnen ingezet worden voor lichte verwondingen die niet gegrimeerd behoeven te worden. Het is, behalve bij grote oefeningen georganiseerd vanuit de overheid, niet toegestaan dat LOTUSslachtoffers anderen dan zichzelf grimeren. Figuranten treden op voor eigen risico. Wanneer één of meerdere figuranten wel bij gegrimeerd moeten worden, zullen er extra kosten in rekening gebracht worden.

Aanwezigheid:

Een LOTUSslachtoffer zal 30 minuten voor aanvang aanwezig zijn op locatie. Een voorbeeld: Als u een LOTUSslachtoffer aanvraagt voor 8:30 uur, dan zal het LOTUSslachtoffer aanwezig zijn om 8:00uur. Mocht dit anders zijn dan zal u tijdig ingelicht worden hoe laat de LOTUSslachtoffer aanwezig zal zijn. Wij verwachtend dus ook dat de instructeur een half uur van te voren aanwezig is. Op deze manier kunnen zij voordat de lessen beginnen overleggen.


Letsels:
Als er specifieke letsels gespeeld moeten worden, dan kunt u dit aangeven op het aanvragenformulier. Zo kan een LOTUSslachtoffer eventueel extra kleding en/of materialen meenemen om zo de enscenering compleet te maken.

Grimeerruimte:
De ruimte waar gegrimeerd wordt, moet i.v.m. privacy en hygiëne, afsluitbaar en schoon zijn. Na de inzet moet er gebruik kunnen worden gemaakt van een wasgelegenheid met water. Er wordt niet in toiletten gegrimeerd.

Enscenering:
Bij oefeningen kan LOTUS Studiekring nr. 19 Noord- en Midden Zeeland advies geven voor wat betreft het ensceneren en het ontwerpen van een ongeval. Dit voorkomt dat een slachtoffer ergens komt te liggen met een letsel zonder kloppende ongevaltoedracht.

Klacht:
Het kan ook voorkomen dat u niet tevreden bent over het spel, grime of acteer prestaties van een aangevraagde LOTUSslachtoffer. Het beste om hier mee om te gaan is om allereerst feedback te geven aan het LOTUSslachtoffer zelf. Deze zal de feedback in ontvangst nemen en meenemen om de feedback als speerpunt te zien voor volgende optredens. Wanneer een LOTUSslachtoffer meerdere malen niet naar behoren speelt, staat u als aanvrager in uw recht om een schriftelijke klacht in te dienen bij de coördinator of instructeur LOTUS. Uw klacht moet wel bestaan uit gegronde- en goed onderbouwde beweegredenen. Alleen op die manier kunnen wij werk maken van uw klacht. U zult geïnformeerd worden over de afhandeling van uw klacht.

Contact:
Voor contacten kunt u terecht op de website. U vindt hier een actueel overzicht van het bestuur.

Slotbepaling:
Deze voorwaarden gelden bij de inzet van alle leden en aspirant-leden van LOTUS Studie kring nr. 19 Noord- en Midden Zeeland, daarbij inbegrepen alle LOTUSslachtoffers die ingezet worden onder toezicht van LOTUS Studiekring nr. 19 Noord- en Midden Zeeland.